Uitkering overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering (ORV) maakt bij veel mensen deel uit van een stukje financiële zekerheid. Het is een manier om dierbaren te beschermen en financiële steun te bieden als u komt te overlijden.

Om meer inzicht te krijgen in de werking van een ORV is het ook belangrijk om uit te leggen hoe de uitkering werkt bij dit type verzekering.

Wanneer keert een ORV uit?

Er wordt bij een ORV een uitkering uitbetaald als:

 • De verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering, bijvoorbeeld 20 of 30 jaar
 • De begunstigde zich meldt bij de verzekeraar
 • De afspraken in de polis zijn nageleefd

Het uitkeren gaat niet vanzelf. Eerst moeten er de nodige bewijsstukken worden aangeleverd bij de verzekeraar, zoals een overlijdensakte.

Wanneer keert een ORV niet uit?

Een overlijdensrisicoverzekering keert niet (volledig) uit als:

 • De verzekerde buiten de looptijd van de polis komt te overlijden
 • Niemand zich meldt bij de verzekeraar binnen vijf jaar na overlijden
 • De verzekerde een betalingsachterstand heeft, wat heeft geresulteerd in het opschorten van de verzekering
 • Er sprake is van zelfmoord (er gelden dan afwijkende voorwaarden)
 • De begunstigde betrokken is bij de moord van de verzekerde
 • De verzekerde door een terroristische aanslag of oorlog sterft

Aan wie keert de ORV uit?

De overlijdensrisicoverzekeraar keert het geldbedrag uit aan de begunstigden. Dit zijn de (rechts)personen wie de verzekeringsnemer heeft genomineerd om de uitkering van de polis te ontvangen na uw overlijden.

Is er niemand specifiek genomineerd? Dan wordt gekeken naar de erfgenamen van de verzekerde.

Meestal vindt de uitkering plaats via deze volgorde:

 1. Weduwe/weduwnaar
 2. Kinderen
 3. Overige erfgenamen

Hypotheekverstrekker

Het kan ook voorkomen dat de overlijdensverzekering is verpand aan de hypotheek. In dat geval heeft de hypotheekverstrekker als eerste recht op de uitkering van de polis. De hypotheek wordt dan zover als mogelijk afgelost of voor zover is afgesproken bij het aangaan van de hypotheek.

Alle gelden die overblijven komen dan ten goede aan de eerstvolgende begunstigde. Dat is meestal de partner van de overledene.

Hoe werkt de uitkering?

Het uitkeren van een overlijdensrisicoverzekering gaat niet automatisch. Als de verzekerde komt te overlijden moet de begunstigde de uitkering bij de verzekeringsmaatschappij opvragen. Maar hoe doet u dat?

Een stappenplan:

 1. Meld het overlijden bij de verzekeraar
 2. De verzekeraar geeft aan welke documenten er nodig zijn
 3. U stuurt de gevraagde documentatie op en de verzekeraar controleert ze
 4. De verzekeraar beslist of en aan wie het geldbedrag wordt uitbetaald
 5. De verzekering wordt stopgezet en het geld wordt (meestal binnen 10 werkdagen) overgemaakt aan de begunstigde

Benodigde documentatie

 • Akte van overlijden verzekerde
 • Kopie van polis ORV
 • Schriftelijk verzoek tot uitkering over te gaan, ondertekend door de begunstigde
 • Bankgegevens van de begunstigde, inclusief kopie van een recent bankafschrift
 • Geldig identiteitsbewijs van de begunstigde

In sommige situaties vraagt de verzekeraar ook om een verklaring van erfrecht, namelijk als het voor de verzekeraar niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van erfrecht staat dit aangegeven. Het aanvragen van zo’n verklaring kan worden gedaan bij de notaris, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Tot wanneer kan de uitkering worden opgevraagd?

Normaal gesproken geldt er een termijn van vijf jaar waarin de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan worden geclaimd.

Dit noemt men de verjaringsperiode. Na deze periode kan de begunstigde geen aanspraak meer maken op de uitbetaling.

Hoe zit het met de erfbelasting?

De begunstigde betaalt over de uitkering van de ORV erfbelasting. Hoeveel belasting er moet worden betaald hang af van:

 • De hoogte van de uitkering
 • De relatie van de verzekerde met de begunstigde

Er geldt een vrijstelling tot 680.645 euro (in 2022) voor:

 • Gehuwden en partners die een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan
 • Partners die vijf jaar of langer samenwonen

In sommige gevallen hoeft er geen erfbelasting te worden betaald, namelijk als de begunstigde zelf de premie voor de polis heeft betaald.


Vraag over
levensverzekeringen?

Neem dan persoonlijk contact met mij op. Ik zal uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

Neem contact op met Koen

info@overlijdensrisicoverzekering.nl

Vragen over een oude uitvaart polis?

0800 020 1068 Bereikbaar tot 17:00
Expert levensverzekeringen