Sterftetafels

Sterftetafels bepalen de hoogte van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Hoe ouder mensen zijn, hoe meer mensen er per 1000 jaarlijks overlijden. Hoe meer sterfgevallen per 1000 inwoners hoe hoger de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Sterftecijfers verschillen per land. In west Europa zijn de sterftecijfers het laagst. Dit komt mede door de lage sterfte rond geboorte.

De lage sterfte rond de geboorte in westerse landen is het resultaat van de goede medische zorg. Nederland hoort historisch gezien tot de landen met de laagste perinatale.

Premies dalen de komende jaren

Echter de sterfte rond geboorte heeft geen invloed op de premies van een overlijdensrisicoverzekering omdat verzekerden doorgaans 18 jaar of ouder zijn. Ook de Nederlandse sterftecijfers in leeftijdscategorie 18-65 horen tot laagste in Europa. Dit zou er toe moeten leiden dat de premie voor een overlijdensrisicoverzekering in Nederland ook de laagste van Europa zou moeten zijn. Dat dit niet het geval is komt door de winstopslag door verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland. Met name in het verenigd koninkrijk zijn de premies fors lager. Het ligt dus voor de hand dat de premies overlijdensrisicoverzekering in Nederland de komende jaren verder dalen.

In het woekerpolis akkoord wordt nauwelijks een bedrag vergoed voor de jarenlang te hoge overlijdensrisicoverzekeringen. Dit komt omdat door de verzekeraars en de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis is overeengekomen dat men uitgaat van de sterftetafels van 1985. In 1985 werden de Nederlanders minder oud. Hierdoor was de uitkeringskans voor de verzekeraar groter. Het gevolg is dan hogere premies voor overlijdensrisico.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Premie voor een overlijdensrisicoverzekering

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering loopt enorm uiteen. Zo betaalt u bij de ene verzekeraar veel minder premie dan bij de andere.
Op uw premie kunt u gedurende de looptijd vele duizenden euro's besparen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en gezondheid van de verzekerde en van de hoogte van het verzekerd bedrag. In principe gebruiken verzekeraars allemaal de dezelfde sterftecijfers. Op basis hiervan wordt de hoogte van de premie vastgesteld. Echter, verzekeraars hanteren allemaal een verschillende winstopslag. Ook rekenen sommige verzekeraars extra provisie. Dit leidt er toe dat de hoogte van de premie per verzekeraar behoorlijk uit een loopt. Omdat overlijdensrisicoverzekeringen zeer eenvoudige verzekeringen zijn, ze keren namelijk allemaal uit bij overlijden, is de hoofdregel dat de beste overlijdensrisicoverzekering de overlijdensrisicoverzekering is met de laagste premie.

Uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering dient niet te worden verward met een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering dient uitsluitend ter dekking van de kosten van begrafenis of crematie.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Verplichte overlijdensrisicoverzekering

Steeds vaker dient er een verplichte overlijdensrisicoverzekering te worden gesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Met name bij NHG wordt een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld. Ook de nieuwe regels voor hypotheken stellen een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek verplicht. Tenzij de hoogte van de hypotheek minder dan 50% van de waarde van de eigen woning bedraagt. De verplichte overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek is ook vastgelegd in de gedragscode hypotheken. Een verplichte overlijdensrisicoverzekering leidt tot hogere maandlasten.

Verplichte overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

De verplichte overlijdensrisicoverzekering leidt door de te betalen premie tot hogere maandlasten. Het verdient aanbeveling om overlijdensrisicoverzekeringen op premie te vergelijken. De voorwaarden van de verzekeraars verschillen niet zo veel van elkaar.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Wilt u direct overlijdensrisicoverzekering vergelijken?

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Nabestaanden

Nabestaanden zijn degenen die achterblijven na overlijden van de verzekerde. De nabestaanden zijn de begunstigden uit levensverzekering. De nabestaanden hebben een financiële relatie of afhankelijkheid met de verzekerde. Vaak is de verzekerde degene die hoofd kostwinner is. Het wegvallen van de kostwinner leidt tot inkomensterugval. Hierdoor is het vaak onmogelijk om de maandlasten, waaronder de hypotheeklasten te voldoen. Een overlijdensrisicoverzekering die een bedrag uitkeert bij overlijden biedt dan uitkomst. De hypotheek wordt afgelost en de maandlasten worden verminderd. De nabestaanden kunnen dan vaak in de eigen woning blijven wonen.

Levensverzekering verplicht

In veel gevallen en met name door de nieuwe hypotheekregels wordt een levensverzekering verplicht gesteld. Het financiële risico van overlijden wordt op deze wijze beperkt.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Levensverzekering

Bij het afsluiten van een goedkope levensverzekering is het mogelijk te kiezen uit verschillende vormen van levensverzekeringen. U kunt daarbij kiezen dat de levensverzekering op het moment van overlijden in één keer een bedrag uitkeert, de zgn Lumpsum. Het is eveneens mogelijk dat de levensverzekering niet in eens uitkeert, maar dat de verzekering periodiek uitkeert. U ontvangt dan gedurende een aantal jaren een onbelaste uitkering uit levensverzekering als gevolg van overlijden van de verzekerde. Het is tevens mogelijk om de premie van de levensverzekering te voldoen met het betalen van een eenmalige premie. Dit wordt betaling van de levensverzekering d.m.v. koopsom genoemd. Normaal gesproken betaalt u maandelijks premie voor de levensverzekering. Omdat de aangeboden levensverzekeringen door de verzekeraars weinig verschillen is het belangrijk dat u kiest voor verzekeraar met de laagste premie voor de levensverzekering.

Uitkering uit een levensverzekering

Bij afsluiten van een levensverzekering komt een overeenkomst tot stand tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Hierbij keert de verzekeraar het uit te keren bedrag uit, als het onzekere voorval, het overlijden van de verzekerde zich voordoet. Het onzekere voorval is afhankelijk van het leven van een persoon. Vandaar de term levensverzekering. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag in één keer uit. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar periodiek geld overmaakt.


OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
VERGELIJKEN

Meer artikelen...